Terugblik 2021

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar. De coronapandemie was nog in volle omvang aanwezig en dat deed zich goed gevoelen. Behalve dat velen werden getroffen door of in aanraking kwamen met (de gevolgen van) het virus, bracht het ook andere consequenties met zich mee. De maatregelen die het kabinet nam, hadden gevolgen voor het functioneren van onze vereniging.

De Algemene Ledenvergadering was voor het eerst niet fysiek, maar digitaal. En daarmee werd ook het afscheid van 2 bestuursleden die gedurende een lange periode heel veel voor de Mfam hebben gedaan (Marjel Kempen en Eef van Creij) en de verwelkoming van 2 nieuwe bestuursleden (Gerlinde Pachauer en Marc Rutten), geen fysieke maar een digitale. Geplande fysieke bijeenkomsten moesten worden afgezegd en ondanks dat dit op grond van wettelijke regelingen verplicht was, leidde dit soms tot bijkomende kosten. Een reden voor het bestuur om pas op de plaats te maken met het plannen van fysieke bijeenkomsten totdat duidelijk werd dat dit weer mogelijk zou zijn zonder kans op bijkomende problemen. Daarvoor in de plaats zijn weliswaar digitale bijeenkomsten gekomen, maar de dynamiek die daarbij ontstaat, is toch een andere.

Ondanks dit alles, is en wordt achter de schermen hard gewerkt. Zo is er heel veel tijd gestoken in de website. Het vinden van sprekers die bereid zijn fysiek op te treden als het kan, maar digitaal willen spreken als het moet, is geen gemakkelijke opdracht geweest. Met behulp van de nieuwsflits hebben we toch geprobeerd om onze leden enigszins op de hoogte te houden van wat er speelt.
Er zijn goede en intensieve contacten geweest met onder meer het bestuur van de NMV, waarover we later in de jaar meer hopen te kunnen mededelen. Verder is uitgebreid stil gestaan bij het teruglopen van het aantal leden (om wat voor reden dan ook) en onze mogelijkheden om daaraan wat proberen te doen. Dat was geen gemakkelijke opdracht. Het bestuur heeft gemeend een voorstel voor aanpassing van het huishoudelijk reglement te moeten doen, zodat de groep personen die lid kunnen worden van de mFAM
ruimer kan zijn. Dat heeft veel overleg gevergd.

Daarnaast liep ook de overdracht van de bankzaken voor de penningmeester niet soepel. Na ruim 15 maanden overleg, invullen van formulieren, contact onderhouden met de bank zijn we al een eind op weg, maar is het nog steeds niet afdoende geregeld. We hopen dit binnenkort met goed gevolg af te kunnen ronden, maar inmiddels zijn we wel zo ver, dat we geen garanties durven te geven.
En dan een Europese Richtlijn die over ons is neer gedaald en noopte tot UBO-registratie. Ook deze verliep uitermate stroef, maar is inmiddels wel geregeld. Voeg daarbij de lijfelijke confrontatie
met corona binnen het bestuur en dan kan het zo maar zijn dat zaken anders lopen of zijn gelopen dan we hadden gehoopt.

Vooruitblik 2022
Ondanks alle tegenslag die we van dit alles mochten onder vinden, willen we toch met een
positieve blik vooruitkijken. We willen tijdens de Algemene Ledenvergadering (die door omstandigheden later zal plaats vinden dan oorspronkelijk gepland) de prille versie van de website laten zien. Deze vergadering zal worden opgeluisterd door een workshop van Paul Wijntje. We hebben een aantal lezingen gepland, waarvan we hopen dat deze allemaal fysiek zullen plaats vinden, zodat we elkaar weer kunnen weerzien.

Dus wat het bestuur betreft: Tot gauw!